Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหาร
 

นายชำนาญ โพธิคลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๓๕ - ๒๕๔๓
 
 

นายวิทยา รุ่งนามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
 
 

นายเทพโกศล มูลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๔๕ - ๒๕๔๘
 
 

นายสะอาด ขันอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๔๘ - ๒๕๕๑
 
 

นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๕๑ - ๒๕๕๑
 
 

นายสวัสดิ์ จัดสนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
 
 

นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
 
 

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
 
 

นายสายัณห์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
๒๕๕๗ - 2561
 
 

นายชวลิต ไชยฮะนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
2562 - ปัจจุบัน