Untitled Document
ข้อมูลนักเรียน
 
 
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558
 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 19 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 13 23
รวม 33 44 77
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 11 21
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 5 15
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 16 31
รวม 35 32 67
รวมทั้งหมด 68 78 144
 
ข้อมูลนักเรียน   ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2557 
 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 12 23
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 13 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 9 15
รวม ม.ต้น 28 34 62
มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 6 18
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 17 36
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 15 24
รวม ป.ปลาย 40 38 78
รวมทั้งหมด 68 72

140


ข้อมูลนักเรียน   ณ  วันที่  10 มิถุนายน 2557 

 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 12 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 12 23
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 8 14
รวม ม.ต้น 26 32 58
มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 6 18
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 17 36
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 15 24
รวม ป.ปลาย 40 38 78
รวมทั้งหมด 66 70 136ข้อมูลนักเรียน   ปีการศึกษา 2556 

 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 12 23
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 7 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 12 28
รวม 34 31 65
มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 18 37
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 14 23
มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 20 34
รวม 42 52 94
รวมทั้งหมด 76 83 159