Untitled Document
ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป
              ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย  ที่ตั้ง  235 หมู่  13  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  โทร  0-4361-1258
e-mail schooltlp8@gmail.com   website   http://www.schooltlp.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื้อที่  49 ไร่ 
เขตพื้นที่บริการตำบลทุ่งหลวง

2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
              โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย   เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2534  โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านตาหยวก (ประชาสงเคราะห์)  มีนักเรียนในปีการศึกษาแรก  จำนวน  97  คน  มีนายชำนาญ  โพธิคลัง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา   โรงเรียนได้รับการอนุมัติ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2535  จึงถือว่าวันที่  26  กุมภาพันธ์  เป็นวันกำเนิดโรงเรียน  ตั้งอยู่ที่  “โคกเจรอะ”
บ้านตาหยวก  หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่  49  ไร่
 

3. ข้อมูลผู้บริหาร
 
                   1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายสายัณห์  ศรีมงคล  โทรศัพท์  0813217357  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2557  จนถึงปัจจุบัน