Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่โพส :22 พ.ค. 2558 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 187 คน

วันนี้ (๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘)  โรงเรียนได้ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ถึงแนวทางการปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติ ปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

โรงเรียน  จึงขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน เพื่อมารับฟัง และรับค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตลอดจนรับฟังรายงานความประพฤติของบุตรหลานที่ท่านดูแล  จากครูที่ปรึกษา และร่วมกันหารือ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน