Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
วันที่โพส :21 พ.ค. 2558 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 49 คน

โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร  มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  วิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ