Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
วันที่โพส :21 พ.ค. 2558 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 14 คน

โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ที่  สมศ. ๓๗๓๕๐/๒๕๕๘

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา
ตั้งแต่วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
ออกให้  ณ  วันที่  ๑๗  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘